Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

238. dan branja: Rim 6; 1 Krn 25-26; Zah 11

Pismo Rimljanom 6

Umreti grehu in živeti v Kristusu
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kaj bomo torej rekli? Naj vztrajamo v grehu, da se pomnoži milost? Nikakor ne. Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem? Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. 10 Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. 11 Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.
12 Zato naj v vašem umrljivem telesu ne kraljuje greh, tako da bi se vdajali njegovim poželenjem. 13 Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje, ki so prešli od smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti. 14 Kajti greh ne bo več gospodoval nad vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo.
Sužnji pravičnosti
15 Kaj torej? Naj mar grešimo, ker nismo pod postavo, temveč pod milostjo? Nikakor! 16 Ali ne veste: če se izročite komu kot sužnji, da bi mu bili pokorni, ste pač sužnji tistega, ki se mu pokoravate; bodisi greha, ki pelje v smrt, bodisi pokorščine, ki pelje v pravičnost. 17 Zahvalímo se Bogu, ker ste bili sužnji greha, pa ste iz srca postali pokorni podobi nauka, ki vam je bil posredovan. 18 Osvobodili ste se greha in postali sužnji pravičnosti. 19 Zaradi šibkosti vašega mesa govorim pač po človeško. Kakor ste torej usužnjili svoje ude nečistosti in nepostavnosti, da bi živeli v nepostavnosti, tako usužnjite svoje ude pravičnosti za posvečenje. 20 Kajti ko ste bili sužnji greha, ste bili svobodni v svojem razmerju do pravičnosti. 21 Toda kakšen sad ste imeli takrat od dejanj, ki se jih zdaj sramujete? Saj je njihov konec smrt. 22 Zdaj pa, ko ste se osvobodili greha in ste postali sužnji Bogu, pobirate sad, ki vam je v posvečenje, konec tega pa je večno življenje. 23 Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

1. kroniška knjiga 25-26

Pevci
25
David je z voditelji bogoslužja od Asáfovih, Hemánovih in Jedutúnovih sinov odbral za službo tiste, ki naj bi ob zvokih citer, harf in cimbal prerokovali. Seznam mož, ki so opravljali to službo: izmed Asáfovih sinov: Zakúr, Jožef, Netanjá in Asaréla, Asáfovi sinovi, pod Asáfovim vodstvom, ki je pod kraljevim vodstvom prerokoval. Od Jedutúna: Jedutúnovi sinovi Gedaljá, Cerí, Ješajá, Hašabjá, Matitjá in Šimí, šest, pod vodstvom svojega očeta Jedutúna, ki je ob zvokih citer prerokoval v slavo in hvalo GOSPODU. Od Hemána: Hemánovi sinovi Bukijá, Matanjá, Uziél, Šebuél, Jerimót, Hananjá, Hananí, Eliáta, Gidálti, Romámti Ezer, Jošbekáša, Malóti, Hotír in Mahaziót. Vsi ti so bili sinovi Hemána, kraljevega vidca, in so po Božji obljubi povečali njegovo moč, saj je dal Bog Hemánu štirinajst sinov in tri hčere. Vsi ti so pod vodstvom svojega očeta peli v GOSPODOVI hiši ob zvokih cimbal, harf in citer za službo v Božji hiši, pod vodstvom kralja, Asáfa, Jedutúna in Hemána. Njihovo število z njihovimi brati vred, izurjenih v petju za GOSPODA, samih izvedencev, je bilo dvesto oseminosemdeset. Glede svojih dolžnosti so žrebali, tako mali kakor véliki, tako izvedenci kakor učenci.
Prvi žreb za Asáfa je zadel Jožefa; drugi Gedaljája, njega, njegove brate in sinove, dvanajst; 10 tretji Zakúrja, njegove sinove in brate, dvanajst; 11 četrti Ceríja, njegove sinove in brate, dvanajst; 12 peti Netanjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 13 šesti Bukijája, njegove sinove in brate, dvanajst; 14 sedmi Asaréla, njegove sinove in brate, dvanajst; 15 osmi Ješajája, njegove sinove in brate, dvanajst; 16 deveti Matanjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 17 deseti Šimíja, njegove sinove in brate, dvanajst; 18 enajsti Azaréla, njegove sinove in brate, dvanajst; 19 dvanajsti Hašabjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 20 trinajsti Šubaéla, njegove sinove in brate, dvanajst; 21 štirinajsti Matitjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 22 petnajsti Jeremóta, njegove sinove in brate, dvanajst; 23 šestnajsti Hananjája, njegove sinove in brate, dvanajst; 24 sedemnajsti Jošbekáša, njegove sinove in brate, dvanajst; 25 osemnajsti Hananíja, njegove sinove in brate, dvanajst; 26 devetnajsti Malótija, njegove sinove in brate, dvanajst; 27 dvajseti Eliáta, njegove sinove in brate, dvanajst; 28 enaindvajseti Hotírja, njegove sinove in brate, dvanajst; 29 dvaindvajseti Gidáltija, njegove sinove in brate, dvanajst; 30 triindvajseti Mahazióta, njegove sinove in brate, dvanajst; 31 štiriindvajseti Romámti Ezerja, njegove sinove in brate, dvanajst.
Vratarji
26
V skupino vratarjev je sodil izmed Kórahovcev Mešelemjá, sin Koréja, Asáfov potomec. Mešelemjájevi sinovi so bili prvorojeni Zeharjá, drugi Jediaél, tretji Zebadjá, četrti Jatniél, peti Elám, šesti Johanán, sedmi Eljoenáj. Obéd Edómovi sinovi so bili prvorojeni Šemajá, drugi Jozabád, tretji Joáh, četrti Sahár, peti Netanél, šesti Amiél, sedmi Isahár, osmi Peuletáj, ker ga je Bog blagoslovil. Tudi njegovemu sinu Šemajáju so se rodili sinovi, ki so postali poglavarji svojim družinam, bili so namreč vojni junaki. Šemajájevi sinovi so bili Otní, Refaél, Obéd, Elzabád, njegovi bratje, vrli možje, Elihú in Semahjá. Vsi ti so bili Obéd Edómovi potomci, ti, njihovi sinovi in bratje, vrli možje, izurjeni za službo, dvainšestdeset Obéd Edómovih. Tudi Mešelemjá je imel sinove in brate, vrle može, skupaj osemnajst. 10 Sinovi Meraríjevega potomca Hosája so bili poglavar Šimrí – ni bil sicer prvorojenec, vendar ga je njegov oče postavil za poglavarja – 11 drugi Hilkijá, tretji Tebaljá, četrti Zeharjá; vseh Hosájevih sinov in bratov je bilo trinajst.
12 Te skupine vratarjev, po glavnih možeh, so imele nalogo, da so kakor njihovi bratje opravljale službo v GOSPODOVI hiši. 13 Žrebali so po družinah, najsi bo majhni ali veliki, za posamezna vrata. 14 Žreb za vzhodno stran je zadel Šelemjája. Tudi za njegovega sina Zeharjája, razumnega svetovalca, so žrebali, in njega je žreb določil za severno stran, 15 Obéd Edóma za južno stran in njegove sinove za skladišče, 16 Šupíma in Hosája za zahodno stran pri vratih Šaléhet ob strmi cesti, straža pri straži. 17 Na vzhodni strani je bilo šest levitov, na severni strani na dan štirje, na južni strani na dan štirje, pri skladišču po dva in dva, 18 pri stebrišču na zahodni strani štirje za cesto, dva za stebrišče. 19 To so vrste vratarjev izmed Kórahovcev in Meraríjevcev.
Druge levitske službe
20 Izmed levitov je Ahijá nadziral zakladnice Božje hiše in zakladnice posvečenih reči. 21 Med Ladánovimi potomci – to je potomci Geršónovcev, ki izhajajo od Ladána, družinskimi poglavarji Geršónovca Ladána – je bil Jehielí. 22 Jehielíjeva sinova Zatám in njegov brat Joél sta nadzorovala zakladnice v GOSPODOVI hiši. 23 Izmed Amrámovcev, Isahárjevcev, Hebrónovcev, Jaaziélovcev 24 je bil Šubaél, potomec Mojzesovega sina Geršóma, glavni nadzornik zakladnic. 25 Izmed njegovih bratov, ki izhajajo od Eliézerja, čigar sin je bil Rehabjá, njegov sin Ješajá, njegov sin Jorám, njegov sin Zihrí, njegov sin Šelomít, 26 so Šelomít in njegovi bratje nadzorovali vse zakladnice posvečenih reči, ki so jih posvetili kralj David, družinski poglavarji, poveljniki tisočnij in stotnij in vojskovodje; 27 iz vojnega plena so jih posvetili za vzdrževanje GOSPODOVE hiše. 28 Tudi vse, kar so posvetili videc Samuel, Kišev sin Savel, Nerov sin Abnêr, Cerújin sin Joáb, vse posvečene reči so bile pod nadzorstvom Šelomíta in njegovih bratov.
29 Izmed Isahárjevcev so bili Kenanjá in njegovi sinovi uradniki in sodniki v svetnih zadevah za Izraela. 30 Izmed Hebrónovcev so bili Hašabjá in njegovi bratje, vrli možje, tisoč sedemsto po številu, postavljeni za upravo Izraela zahodno od Jordana v vseh GOSPODOVIH zadevah in v kraljevi službi. 31 Med Hebrónovci je bil Jerijá poglavar Hebrónovcev. – Po njihovih rodbinah in družinah so v štiridesetem letu Davidovega kraljevanja iskali in našli med njimi vrle junake v Jazêr Gileádu. 32 Njegove brate, vojščake, dva tisoč sedemsto družinskih poglavarjev, je postavil kralj David čez Rúbenovce, Gádovce in polovico Manásejevcev za vse Božje in kraljeve zadeve.

Zaharija 11

Zlomljene velesile
11
Odpri svoja vrata, Libanon,
tvoje cedre naj požre ogenj!
Tuli, jelka, ker je padla cedra,
ker so podrte velikanke.
Tulite, bašánski hrasti,
ker je posekano gosto drevje.
Oglaša se tuljenje pastirjev,
ker je opustošena njihova krasota,
oglaša se rjovenje levičev,
ker je opustošena bohotnost Jordana!
Dober pastir: Bog se naveliča svoje črede
Tako govori GOSPOD, moj Bog: »Pasi klavno drobnico, ki jo njeni kupci koljejo in ne obžalujejo, njeni prodajalci pravijo: ›Hvaljen bodi, GOSPOD, obogatel sem,‹ in njihovi pastirji ji ne prizanašajo! Kajti ne bom več prizanašal prebivalcem dežele, govori GOSPOD, temveč bom sam vsakogar izročil v roke njegovega bližnjega in v roke njegovega kralja; ugonabljali bodo deželo in ne bom jih reševal iz njihovih rok!«
Tako sem pasel klavno drobnico za ovčje mešetarje. Vzel sem dve palici: prvo sem imenoval Prijaznost, drugo pa sem imenoval Povezanost in pasel čredo. Odpustil sem tri pastirje v enem mesecu, potem sem se jih naveličal in tudi oni so se ujezili name. Rekel sem: »Ne bom vas pasel! Kar umira, naj umre, in kar se izgublja, naj se izgubi, tiste, ki ostanejo, pa naj žro meso druga druge!« 10 Vzel sem svojo palico Prijaznost in jo zlomil, da razderem zavezo, ki sem jo sklenil z vsemi ljudstvi. 11 In tisti dan je bila razdrta. Tako so ovčji mešetarji, ki so pazili name, spoznali, da je bila to GOSPODOVA beseda. 12 Nato sem jim rekel: »Če je dobro v vaših očeh, mi dajte moje plačilo, če ne, pustite!« In odtehtali so mi moje plačilo, trideset srebrnikov. 13 GOSPOD pa mi je rekel: »Vrzi jih v zakladnico, krasno ceno, s katero so me ocenili!« Vzel sem torej trideset srebrnikov in jih vrgel v zakladnico v GOSPODOVO hišo. 14 Nato sem zlomil svojo drugo palico Povezanost, da razderem bratovsko povezanost med Judom in Izraelom.
Slab pastir: kazen za čredo in zase
15 GOSPOD mi je rekel: »Vzemi si še opremo neumnega pastirja, 16 kajti glej, sam bom obudil pastirja v deželi: izgubljenih ne bo pogrešal, mladih ne bo iskal, ranjenih ne bo zdravil in krepkih ne bo redil. Jedel pa bo meso pitanih in pulil njihove parklje!«
17 Gorje lažnemu pastirju,
ki zapušča čredo!
Meč naj bo zoper njegovo roko
in nad njegovo desno oko,
roka naj mu otrpne in se posuši,
desno oko naj mu popolnoma ugasne!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats