Domača stran Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...BIBLIJA.net   - Sveto pismo na internetu

Letno branje celega Svetega pisma

Zbirka:
Zbirke odlomkov: Letno branje celega Svetega pisma (365) * Koledarsko branje celega Svetega pisma (365) * Letno branje Nove zaveze (365) * Naključni evangeljski citat (577) * Branje Psalmov (v dveh mesecih) (60) * Branje Psalmov (v enem mesecu) (30) * Mojih 30 dni s Svetim pismom (30) * E100 (100) * Naključni psalm (157) * Naključna svetopisemska molitev (194)
Želim se naročiti!

278. dan branja:

Pismo Titu 3

Dobra dela
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Opozarjaj jih, naj bodo vladarjem in oblastem podrejeni, pokorni in pripravljeni za vsako dobro delo. Naj nikogar ne preklinjajo, naj ne bodo prepirljivi, ampak prijazni; izkazujejo naj kar največjo krotkost vsem ljudem.
Saj smo bili tudi mi nekoč neumni, nepokorni in v zablodah. Stregli smo najrazličnejšim poželenjem in nasladam. Živeli smo v hudobiji in nevoščljivosti. Neznosni smo bili in sovražili drug drugega. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo.
Zanesljiva je ta beseda. Zato hočem, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verujejo v Boga, prizadevajo, da se bodo posvečali dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno. Ogibaj pa se nespametnih razprav, rodovnikov, prepirov in pričkanj glede postave. Vse to nič ne koristi in je prazno. 10 Človeka, ki povzroča razkole, se po prvem in drugem svarilu ogiblji, 11 saj veš, da je iztiril in da greši. Tak se je sam obsodil.
Osebna navodila in pozdravi
12 Ko bom k tebi poslal Artemája ali Tihika, skušaj čim prej priti k meni v Nikópolo. Sklenil sem namreč, da bom tam prezimil. 13 Zenája, ki je izvedenec v postavi, in Apola spodobno oskrbi za pot, da ne bosta ničesar pogrešala. 14 Pa tudi naši naj se naučijo skrbeti za dobra dela, če se kje pokaže huda potreba, da ne bodo brez sadu.
15 Pozdravljajo te vsi, ki so pri meni. Pozdravi tiste, ki nas ljubijo v veri.
Milost z vami vsemi!

Nehemija 7,5-8,12

Seznam Judov, ki so se vrnili
Tedaj mi je Bog položil na srce, naj zberem odličnike, oblastnike in ljudstvo, da jih popišemo. Našel sem rodovniško knjigo tistih, ki so se vrnili med prvimi, in v njej sem našel zapisano:
To so sinovi pokrajine, ki so se vrnili iz ujetništva, kamor jih je bil odpeljal babilonski kralj Nebukadnezar. Vrnili so se nazaj v Jeruzalem in v Judejo, vsak v svoje mesto. Prišli so z Zerubabélom Ješúom, Nehemijem, Azarjájem, Raamjájem, Nahamánijem, Mordohajem, Bilšánom, Mispéretom, Bigvájem, Rehúmom in Baanájem.
Število mož iz Izraelovega ljudstva je bilo: Paróševih sinov dva tisoč sto dvainsedemdeset; Šefatjájevih sinov tristo dvainsedemdeset; 10 Aráhovih sinov šeststo dvainpetdeset; 11 Pahat Moábovih sinov, to je Ješúovih in Joábovih sinov, dva tisoč osemsto osemnajst; 12 Elámovih sinov tisoč dvesto štiriinpetdeset; 13 Zatújevih sinov osemsto petinštirideset; 14 Zakájevih sinov sedemsto šestdeset; 15 Binújevih sinov šeststo oseminštirideset; 16 Bebájevih sinov šeststo osemindvajset; 17 Azgádovih sinov dva tisoč tristo dvaindvajset; 18 Adonikámovih sinov šeststo sedeminšestdeset; 19 Bigvájevih sinov dva tisoč sedeminšestdeset; 20 Adínovih sinov šeststo petinpetdeset; 21 Atêrjevih, to je Ezekíjevih sinov, osemindevetdeset; 22 Hašúmovih sinov tristo osemindvajset; 23 Becájevih sinov tristo štiriindvajset; 24 Harífovih sinov sto dvanajst; 25 Gibeónovih sinov petindevetdeset; 26 mož iz Betlehema in Netófe je bilo sto oseminosemdeset; 27 mož iz Anatóta sto osemindvajset; 28 mož iz Bet Azmáveta dvainštirideset; 29 mož iz Kirját Jearíma, Kefíre in Beeróta sedemsto triinštirideset; 30 mož iz Rame in Gebe šeststo enaindvajset; 31 mož iz Mihmása sto dvaindvajset; 32 mož iz Betela in Aja sto triindvajset; 33 mož iz drugega Nebója dvainpetdeset; 34 sinov drugega Eláma tisoč dvesto štiriinpetdeset; 35 sinov iz Haríma tristo dvajset; 36 sinov iz Jerihe tristo petinštirideset; 37 sinov iz Loda, Hadída in Onója sedemsto enaindvajset; 38 sinov iz Senaája tri tisoč devetsto trideset.
39 Duhovniki: Jedajájevih sinov iz Ješúove rodbine devetsto triinsedemdeset; 40 Imêrjevih sinov tisoč dvainpetdeset; 41 Pašhúrjevih sinov tisoč dvesto sedeminštirideset; 42 Harímovih sinov tisoč sedemnajst;
43 Leviti: Ješúovih, to je Kadmiélovih, Baníjevih in Hodavjájevih sinov, štiriinsedemdeset.
44 Pevci: Asáfovih sinov sto oseminštirideset.
45 Vratarji: Šalúmovih, Atêrjevih, Talmónovih, Akúbovih, Hatitájevih in Šobájevih sinov sto osemintrideset.
46 Služitelji: Cihájevi sinovi, Hasufájevi sinovi, Tabaótovi sinovi, 47 Kerósovi sinovi, Siájevi sinovi, Padónovi sinovi, 48 Lebanájevi sinovi, Hagabájevi sinovi, Salmájevi sinovi, 49 Hanánovi sinovi, Gidélovi sinovi, Gaharjevi sinovi, 50 Reajájevi sinovi, Recínovi sinovi, Nekodájevi sinovi, 51 Gazámovi sinovi, Uzájevi sinovi, Paséahovi sinovi, 52 Besájevi sinovi, sinovi Meunéjcev, sinovi Nefuséjcev, 53 Bakbúkovi sinovi, Hakufájevi sinovi, Harhúrjevi sinovi, 54 Baclútovi sinovi, Mehidájevi sinovi, Haršájevi sinovi, 55 Barkósovi sinovi, Siserájevi sinovi, Temahovi sinovi, 56 Necíahovi sinovi, Hatifájevi sinovi.
57 Sinovi Salomonovih služabnikov: Sotájevi sinovi, Soféretovi sinovi, Perudájevi sinovi, 58 Jaalájevi sinovi, Darkónovi sinovi, Gidélovi sinovi, 59 Šefatjájevi sinovi, Hatílovi sinovi, Pohêret Cebájimovi sinovi, Amónovi sinovi.
60 Vseh služiteljev in sinov Salomonovih služabnikov je bilo tristo dvaindevetdeset.
61 Ti pa, ki so prišli iz Tel Melaha, Tel Harše, Kerúb Adóna in Imêrja, niso mogli dokazati svojega očetovskega izvora, in če so izmed Izraelcev, so bili: 62 Delajájevi sinovi, Tobijevi sinovi, Nekodájevi sinovi, šeststo dvainštirideset oseb. 63 Med sinovi duhovnikov pa: Habajájevi sinovi, Kocovi sinovi, Barzilájevi sinovi. Barziláj si je vzel ženo izmed hčera Gileádca Barzilája in je bil preimenovan po njegovem imenu. 64 Ti so iskali svoj rodovniški seznam, a ga niso našli. Tako so bili izključeni iz duhovništva. 65 Upravnik jim je rekel, naj ne jedo od presvetega, dokler ne vstane duhovnik z urímom in tumímom.
66 Vseh v zboru je bilo dvainštirideset tisoč tristo šestdeset oseb, 67 brez njihovih hlapcev in njihovih dekel. Teh je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset. Z njimi je bilo še dvesto petinštirideset pevcev in pevk, 68 štiristo petintrideset kamel in šest tisoč sedemsto dvajset oslov.
69 Nekateri od družinskih poglavarjev so darovali prispevke za gradnjo. Upravnik je dal v zakladnico tisoč zlatih darejkov, petdeset skodelic in petsto trideset duhovniških oblačil. 70 Družinski poglavarji so darovali tudi za stavbni sklad, in sicer dvajset tisoč zlatih darejkov in dva tisoč dvesto min srebra. 71 Kar pa je daroval ostanek ljudstva, je bilo: dvajset tisoč zlatih darejkov, dva tisoč min srebra in sedeminšestdeset duhovniških oblačil.
72 Nato so se duhovniki, leviti, vratarji, pevci, del ljudstva, služitelji in vsi Izraelci naselili po svojih mestih. In ko je prišel sedmi mesec, so Izraelovi sinovi že bili v svojih mestih.
Branje postave
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vse ljudstvo se je tedaj enodušno zbralo na trgu, ki je pred Vodnimi vrati, in reklo pismouku Ezru, naj prinese knjigo Mojzesove postave, ki jo je GOSPOD zapovedal Izraelu. In duhovnik Ezra je dal prinesti postavo pred zbor, pred može in žene, in pred vse tiste, ki so ji mogli z razumevanjem prisluhniti. To je bilo prvi dan sedmega meseca. Na trgu pred Vodnimi vrati je bral iz nje, od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave. Pismouk Ezra je stal na lesenem odru, ki so ga za to pripravili, in poleg njega so stali: na njegovi desni Matitjá, Šemaá, Anajá, Urijá, Hilkijá in Maasejá; na njegovi levici pa Pedajá, Mišaél, Malkijá, Hašúm, Hašbadána, Zeharjá in Mešulám. Ko je Ezra, ki je stal višje od ljudstva, odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva, je vse ljudstvo vstalo. Ezra je hvalil GOSPODA, velikega Boga, vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo: »Amen! Amen!« Pripognili so se ter poklonili GOSPODU z obrazom do zemlje. Nato so Ješúa, Baní, Šerebjá, Jamín, Akúb, Šabetáj, Hodijá, Maasejá, Kelitá, Azarjá, Jozabád, Hanán, Pelajá in leviti ljudstvu razlagali postavo. Ljudstvo pa je ostalo na svojih mestih. In brali so iz knjige Božje postave po odstavkih, razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali.
Tedaj so Nehemija, ki je bil upravnik, duhovnik ter pismouk Ezra in leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: »Ta dan je svet GOSPODU, vašemu Bogu. Ne žalujte in ne jokajte!« Vse ljudstvo je namreč jokalo, ko so slišali besede postave. 10 Dalje jim je rekel: »Pojdite, nasitite se s tolstim mesom in se napijte sladkega vina. Pošljite delež tudi tistemu, ki nima nič pripravljeno. Kajti svet je ta dan našemu Gospodu. Ne bodite žalostni, kajti GOSPODOVO veselje je vaša moč.« 11 Leviti so mirili ljudstvo in govorili: »Ostanite mirni, ta dan je svet. Ne bodite žalostni!« 12 Vse ljudstvo je tako odšlo jest in pit. Poslali so delež tudi ubogim in obhajali praznik v velikem veselju, kajti umeli so besede, ki so jim bile oznanjene.

Psalmi 100

PSALM 100 (99)
Poziv k hvalnici
100 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Psalm v zahvalo.
Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja,
služite GOSPODU z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem!
Spoznajte, da je GOSPOD Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

Pridite k njegovim vratom z zahvalo,
v njegove dvore s hvalnico!
Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime!
Zakaj GOSPOD je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije


Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Molitveno branje Svetega pisma v štirih korakih
Lectio
divina
visitor stats